Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

1. Jak nakupovat
2. Obchodní podmínky
3. Doručovací zboží
4. Jak reklamovat
5. Časté dotazy

1. Jak nakupovat

Nakupování na TrekObchod.cz je snadné, přesto si vám dovolujeme nabídnout jednoduchý návod, jak správně nakupovat.
1. Najděte si v obchodě zboží, které chcete koupit

2. Poté klikněte na tlačítko "Do košíku". V této chvíli ještě není nic závazné, objednávku můžete kdykoliv zrušit. 

3. Chcete-li koupit více zboží, hledejte dále, prohlížejte, vybírejte, a pokud vám do oka padne něco dalšího, opět klikněte na tlačítko " Do košíku". Samozřejmě můžete objednávat i více kusů. Ve vašem "Nákupním košíku" vepište do položky "Množství" požadovaný počet kusů a pak stiskněte tlačítko "Přepočítat". 

4. Máte-li definitivně vybráno a přejete si zboží objednat, klikněte v "Nákupním košíku" na tlačítko " Zaplatit. " (nejste-li v "Nákupním košíku" klikněte na pravé straně "Zaplatit").

5. Po zadání objednávky budete vyzváni k přihlášení, jste-li registrovaným zákazníkem nebo budete požádáni o emailovou adresu, nakupujete-li na TrekObchod.cz poprvé. 

6. Po přihlášení či zadání emailové adresy budete automaticky přesměrováni na stránku, na které určíte místo a způsob dodání zboží. 

7. Na následující stránce se zobrazí vaše kompletní objednávka včetně poštovného a celkové částky, kterou vám budeme účtovat. Nemáte-li již žádné výhrady, stiskněte tlačítko "Potvrdit objednávku", čímž se objednávka stává z Vaší i naší strany závaznou. 

8. Pokud je objednávka úspěšně odeslána a zapsána do databáze, zobrazí se vám číslo této objednávky. Na Vaši e-mailovou adresu obdržíte potvrzení objednávky. Pozor - když vám potvrzení objednávky elektronickou poštou nebude doručeno, může to znamenat, že se objednávka správně neuložila do databáze. V takovém případě nás neprodleně kontaktujte. 

9. Zásilka, kterou obdržíte, bude obsahovat daňový doklad. Děkujeme Vám, že jste se rozhodli nakupovat právě u nás.
 
2. Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou ve smyslu ust. § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) nedílnou součástí kupních a rezervačních smluv uzavřených mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím internetových stránek a e-shopu www.trekobchod.cz.

I.2. Vymezení pojmů:
E-shop - internetové stránky, elektronický obchod a rezervační systém, vše dostupné na internetové adrese www.trekobchod.com.
Prodávající  Bc. Roman Janoušek s místem podnikání v Novém Jičíně, Dlouhá 1962/32, PSČ: 741 01, IČ: 03109879, CZ7806224536, provozující e-shop.
Prodejna – prodejna outdoorového vybavení na adrese 28. října 16, Nový Jičín, PSČ: 741 01, provozována prodávajícím.
Zákazník -  osoba uzavírající s prodávajícím prostřednictvím e-shopu kupní nebo rezervační smlouvu.
Spotřebitel - dle ust. § 419 občanského zákoníku je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Podnikatel - osoba, která neuzavírá smlouvu jako spotřebitel.
Rezervace - pokud si zákazník pomocí formuláře kliknutím na tlačítko „rezervovat“ rezervuje zboží, nedochází k uzavření kupní smlouvy. Zboží je pro zákazníka rezervováno v prodejně za účelem jeho prohlídky a možnosti vyzkoušení před případnou koupí.
Uplatnění rezervace – prohlídka a vyzkoušení si rezervovaného zboží v prodejně na základě uzavřené rezervační smlouvy.

II. Uzavření kupní smlouvy
II.1. Zboží nabízené v e-shopu za tam uvedenou cenu představuje ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku nabídku na uzavření kupní nebo rezervační smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.
II.2. Zákazník může prostřednictvím e-shopu pomocí formuláře kliknutím na tlačítko „koupit“ nabídku na uzavření kupní smlouvy odesláním závazné objednávky přijmout, nebo si může zboží prostřednictvím formuláře kliknutím na tlačítko „rezervovat“ rezervovat v prodejně za účelem jeho prohlídky a možnosti vyzkoušení před případnou koupí, a to za cenu uvedenou na e-shopu v době odeslání rezervace.
II.3. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky zákazníka prostřednictvím e-shopu.
II.4. Obsah smlouvy je zákazníkovi prodávajícím potvrzen po odeslání objednávky spolu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a daňovým dokladem/fakturou na e-mail uvedený zákazníkem v objednávce.
II.5. Kupní smlouva nevznikne v případě, kdy zásoby zboží za podmínek uvedených v objednávce zákazníka jsou již vyčerpány nebo v případě ztráty schopnosti podnikatele dle těchto VOP plnit (např. pokud se zboží přestane vyrábět, změní se jeho vlastnosti či dojde k navýšení cen výrobce).

III. Uzavření rezervační smlouvy
III.1. Zboží nabízené v e-shopu za tam uvedenou cenu představuje ve smyslu ust. § 1732/2 občanského zákoníku nabídku na uzavření kupní nebo rezervační smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.
III.2. Zákazník může prostřednictvím e-shopu pomocí formuláře kliknutím na tlačítko „koupit“ nabídku na uzavření kupní smlouvy odesláním závazné objednávky přijmout, nebo si může zboží prostřednictvím formuláře kliknutím na tlačítko „rezervovat“ rezervovat v prodejně za účelem jeho prohlídky a možnosti vyzkoušení před případnou koupí. Rezervace se vztahuje i na cenu uvedenou v e-shopu v době odeslání rezervace.
III.3. Rezervační smlouva je uzavřena odesláním rezervace zákazníka prostřednictvím e-shopu.
III.4. Obsah smlouvy je zákazníkovi prodávajícím potvrzen po odeslání rezervace spolu s těmito obchodními podmínkami na e-mail uvedený zákazníkem v rezervaci.
III.5. Skutečnost, že je rezervované zboží připraveno v prodejně prodávajícího k prohlídce, bude zákazníkovi oznámena prodávajícím na e-mail uvedený zákazníkem ve formuláři.
III.6. Rezervační smlouva nevznikne v případě, kdy zásoby zboží za podmínek uvedených v rezervaci zákazníka jsou již vyčerpány nebo v případě ztráty schopnosti podnikatele dle těchto VOP plnit (např. pokud se zboží přestane vyrábět, změní se jeho vlastnosti či dojde k navýšení cen výrobce).

IV. Základní práva a povinnosti z kupní smlouvy
IV.I. Kupní cenu je v případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e‑shopu možné uhradit platební kartou prostřednictvím platebního portálu, převodem/vkladem na účet a dobírkou.
IV.2. Při platbě dobírkou je kupní cena splatná při dodání zboží zákazníkovi. Při platbě platební kartou či převodem/vkladem na účet je kupní cena splatná do 14 dní od uzavření kupní smlouvy.
IV.3. Prodávající je povinen zákazníkovi zboží odeslat do  14 dnů od uzavření kupní smlouvy v případě platby kupní ceny dobírkou, nebo do 14 dnů od zaplacení kupní ceny v případě platby platební kartou či převodem/vkladem na účet.
IV.4. V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu je zboží odevzdáno prodávajícím zákazníkovi doručením zboží na adresu uvedenou zákazníkem v objednávkovém formuláři. Zákazník je povinen zboží převzít.
IV.5. Nepřevezme-li si zákazník zboží a toto se po neúspěšném doručení vrátí zpět prodávajícímu, kupní smlouva zaniká. V takovém případě jsou obě smluvní strany povinny vrátit si vše, co od druhé strany obdržely. Prodávajícímu vzniká nárok na náhradu nákladů spojených s neúspěšným doručením zboží zákazníkovi. Prodávající je oprávněn v takovém případě výši vzniklých nákladů započíst na kupní cenu, byla-li zákazníkem uhrazena.

V. Základní práva a povinnosti z rezervační smlouvy
V.1. Zákazníkovi na základě rezervační smlouvy vzniká nárok na uplatnění rezervace, tzn. na prohlídku a vyzkoušení rezervovaného zboží v prodejně prodávajícího. Zároveň má zákazník bezprostředně po uplatnění rezervace nárok na uzavření kupní smlouvy za kupní cenu, za níž bylo zboží nabízeno na e-shopu v době uzavření rezervační smlouvy.
V.2. Rezervační smlouva uzavřená odesláním rezervačního formuláře prostřednictvím e-shopu zaniká v případě, že zákazník rezervaci neuplatní v prodejně prodávajícího do 5 dnů od odeslání sdělení o tom, že je rezervované zboží připraveno, na e-mail uvedený zákazníkem v rezervačním formuláři.

VI. Práva a povinnosti z vad zboží
VI.1. Zákazník je povinen zboží prohlédnout bezprostředně po jeho převzetí.
VI.2. V případě zjištění jakýchkoliv vad zboží je zákazník povinen tyto vady vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
VI.3. Je-li zákazník spotřebitel:
a) je oprávněn uplatnit právo z vad, které se vyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. To neplatí v případě vad na zboží prodávaném za nižší cenu z důvodu takové vady; v případě vad způsobených opotřebením zboží v důsledku jejich obvyklého užívání; v případě vad odpovídajícím míře používání či opotřebení u použitého zboží.
b) Zákazník má v případě vad, jež jsou podstatným porušením smlouvy právo na:
-   odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodáním chybějícího zboží či jeho části;
-   odstranění vady opravou zboží;
-   přiměřenou slevu z kupní ceny;
-   odstoupení od smlouvy.
c) Zákazník je povinen prodávajícímu sdělit jaké právo dle čl. VI.3. písm. b) VOP si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po něm. Volbu nelze změnit bez souhlasu prodávajícího. Nesdělí-li kupující volbu práva prodávajícímu včas, má práva z vad, jako by se jednalo o nepodstatná porušení smlouvy. Neodstraní-li prodávající vadu dle čl. VI.3. písm. b) VOP včas nebo ji odmítne odstranit, má prodávající právo požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
d) Zákazník má v případě vad, jež jsou nepodstatným porušením smlouvy právo na:
-   odstranění vady;
-   přiměřenou slevu z kupní ceny.
e) Neodstraní-li prodávající vadu dle čl. VI.3. písm. d) VOP včas nebo ji odmítne odstranit, má zákazník právo požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
f) Pokud má zboží vadu ve smyslu ust. § 2161 obč. zákoníku již při převzetí zboží zákazníkem, má tento právo na dodání nového zboží bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Týká-li se vada pouze součásti zboží, má zákazník právo pouze na výměnu vadné součásti. Je-li možné zboží bez zbytečného odkladu opravit, má zákazník právo na bezplatnou opravu zboží. Není-li možné dodat nové zboží či jeho součást bez vady a není-li možné zboží bez zbytečného odkladu opravit, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy.
g) Vyskytne-li se vada dle čl. VI.3. písm. f) VOP opakovaně i po opravě zboží nebo vyskytne-li se větší počet vad, má zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy i v případě odstranitelných vad, tedy v případě, kdy je výměna zboží či odstoupení od smlouvy vzhledem k povaze vad nepřiměřené.
VI.4. Je-li zákazník podnikatel:
a) zakládá mu právo z vadného plnění výhradně vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího.
b) Zákazník má v případě vad, jež jsou podstatným porušením smlouvy právo na:
-   odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodáním chybějícího zboží či jeho části;
-   odstranění vady opravou zboží;
-   přiměřenou slevu z kupní ceny;
-   odstoupení od smlouvy.
c) Zákazník je povinen prodávajícímu sdělit jaké právo dle čl. VI.4. písm. b) VOP si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po něm. Volbu nelze změnit bez souhlasu prodávajícího. Nesdělí-li kupující volbu práva prodávajícímu včas, má práva z vad, jakoby se jednalo o nepodstatná porušení smlouvy. Neodstraní-li prodávající vadu dle čl. VI.4. písm. b) VOP včas nebo ji odmítne odstranit, má prodávající právo požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
d) Zákazník má v případě vad, jež jsou nepodstatným porušením smlouvy právo na:
-   odstranění vady;
-   přiměřenou slevu z kupní ceny.
e) Neodstraní-li prodávající vadu dle čl.VI.4. písm. d) VOP včas nebo ji odmítne odstranit, má zákazník právo požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
VI.5. V případě uplatnění vad zboží je zákazník povinen prodávajícímu doručit vadné zboží zároveň s oznámením vady. Náklady spojené s uplatněním práv z vad nese v případě jejich nedůvodnosti zákazník.

VII. Odstoupení od smlouvy zákazníkem
VII.1. Je-li zákazník spotřebitelem, a pokud s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží zákazníkem. Zákazník nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy, pokud zboží aktivně užíval, v důsledku čehož zboží nese známky opotřebení.
VII.2. Zákazník je povinen o odstoupení od smlouvy písemně informovat prodávajícího s uvedením svých kontaktních údajů. Zákazník může k informování prodávajícího využít formulář, který je přílohou těchto všeobecných obchodních podmínek.
VII.3. Odstoupení od smlouvy musí zákazník odeslat na adresu prodávajícího nejpozději poslední den lhůty uvedené v čl. VII.1. VOP. Odstoupení je účinné doručením informace o odstoupení prodávajícímu.
VII.4. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, je povinen prodávajícímu předat nebo odeslat zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese zákazník.
VII.5. Prodávající je povinen vrátit zákazníkovi kupní cenu, kterou od něj obdržel, a náklady na dodání zboží zákazníkovi ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsoby dopravy, jež byl v době uzavření kupní ceny nabízen na e-shopu, pakliže od zákazníka tyto náklady obdržel. Prodávající vrátí zákazníkovi peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než mu bude zákazníkem doručeno zboží či potvrzení o jeho odeslání na adresu prodávajícího.
VII.6. Vrátí-li zákazník po odstoupení od smlouvy zboží poškozené, tedy s hodnotou sníženou v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné pro prohlídku zboží, odpovídá prodávajícímu za takto sníženou hodnotu. Za snížení hodnoty zboží, za níž zákazník dle tohoto ustanovení odpovídá, se považuje zejména: znečištění, opotřebení podešve obuvi, opotřebení hrotu nebo laku trekkingové hole.

VIII. Bonusy
VIII.1. Byl-li zákazníkovi poskytnut jakýkoliv bonus v závislosti na výši kupní ceny (dárek, sleva, doprava zdarma atd.), je zákazník povinen, odstoupí-li z jakéhokoliv důvodu od kupní smlouvy či její části, v důsledku čehož poklesne kupní cena pod výši odůvodňující poskytnutí bonusu, bonus nebo jeho hodnotu vrátit spolu se zbožím, jehož se týká odstoupení od smlouvy.
VIII.2. Je-li zákazník povinen na základě čl. VIII.1. VOP vrátit prodávajícímu hodnotu poskytnutého bonusu (dárek, slevu, cenu dopravy) v případě odstoupení pouze od části kupní smlouvy, započte se tento nárok prodávajícího proti kupní ceně, již bude prodávající povinen vrátit kupujícímu, a to aniž by bylo třeba k započtení činit jakýkoliv další úkon.

IX. Uživatelský účet. Ochrana osobních údajů.
IX.1. Nákup a rezervaci v e-shopu lze učinit zákazníkem jednak jednorázově bez registrace a jednak opakovaně na základě registrace zákazníka a založení jeho uživatelského účtu v systému e-shopu (dále jen „uživatelský účet“).
IX.2. Uživatelský účet je chráněn jménem a heslem, která si kupující zvolí. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet kupujícího v případě, že tento není po dobu 2 let užíván, případně při porušení povinností kupujícího z kupní či rezervační smlouvy.
IX.3. Osobní údaje, které zákazník poskytuje prodávajícímu ke zpracování při jednorázovém nákupu nebo při zakládání uživatelského účtu, jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), a proto se věci ochrany osobních údajů tímto článkem neupravené řídí tímto zákonem.
IX.4. Kupující, jako subjekt údajů ve smyslu ust. § 4 písm. d) ZOOÚ dává tímto souhlas se zpracováním následujících osobních údajů: jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, (daňové) identifikační číslo, e‑mail, telefon,  (dále jen jako „osobní údaje“).
IX.5. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby (za účelem) vedení uživatelského účtu, uzavírání kupních a rezervačních smluv a pro potřeby řádného plnění práv a povinností z těchto smluv. Poskytnutí osobních údajů je ve smyslu ust. § 11 odst. 2 ZOOÚ dobrovolné.
IX.6. Kupující je povinen uvádět vždy pravdivé a úplné osobní údaje a je povinen prodávajícího v přiměřené době informovat o změně osobních údajů dle čl. IX.4.
IX.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické nebo písemné podobě. Prodávající může pověřit jejich zpracováním třetí osobu a osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze dopravci pro účely doručení zboží.
IX.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsah této informace je stanoven v ust. § 12 odst. 2 ZOOÚ. Za poskytnutí informace dle tohoto článku VOP je prodávající oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
IX.9. V případě, že kupující zjistí nebo se domnívá, že prodávající či třetí osoba pověřená zpracováním provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, může ve smyslu ust. § 21 ZOOÚ požádat prodávajícího nebo jím pověřenou osobu o vysvětlení, případně může požadovat, aby prodávající nebo třetí osoba odstranili závadný stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů ve smyslu ZOOÚ. Je-li tato žádost ze strany prodávajícího či třetí osoby shledána oprávněnou, odstraní příslušný subjekt neprodleně závadný stav.
IX.10. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely zasílání obchodních informací a sdělení kupujícímu.

X. Ukládání cookies.
X.1. Kupující souhlasí s ukládáním „cookies“ na pevném disku jeho počítače, které usnadňují rozlišování jednotlivých uživatelů e-shopu.
XI. Doručování.
XI.1. Účastníci kupní či rezervační smlouvy jsou povinni veškeré vzájemné jednání činit písemně s výjimkou případů, kdy smlouva či tyto VOP umožňují sdělení prostřednictvím elektronických prostředků komunikace.
XI.2. Písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, osobním převzetím adresátem či uplynutím úložní lhůty poskytovatele poštovních služeb.
XI.3. Doručovací adresou kupujícího je adresa uvedená v jeho uživatelském účtu, případně při uzavírání rezervační nebo kupní smlouvy. Doručovací adresou prodávajícího je TrekObchod, 28 října 16, 741 01 Nový Jičín.
XI.4. Informace související s nabídkami prodávajícího a další obchodní sdělení budou zasílány na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím. Kupující tímto uděluje souhlas k zasílání nabídek a obchodních sdělení dle tohoto článku VOP.

XII. Závěrečná a přechodná ustanovení.
XII.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
XII.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

3. Doručování zboží

Zboží z internetového obchodu TrekObchod.cz je možné vyzvednout v našem obchodě v Novém Jičíně, který naleznete na naší adrese:


TrekObchod
28. října 16
741 01 Nový Jičín 

tel. +420732429611


Zboží je možné vyzvednout v pondělí až pátek v pracovní době 10.00 - 17.00 hodin.

Platba a dodání zboží v ČR

Zboží obdržíte prostřednictvím smluvního přepravce Geis Parcel, Českou Poštou formou Balíku na Poštu či Balíku do ruky nebo přes Zásilkovnu. Při záslání přes Zásilkovnu, uveďte odběrní místo v poznámce objednávky. Při nákupu v celkové hodnotě nad 2000 Kč je poštovné ZDARMA u přepravců Geis Parce a Zásilkovna, u České Pošty je přeprava ZDARMA v hodnotě objednávky nad 3000 Kč. Poplatek za dobírku je za cenu od 40 Kč.
 

Dodací lhůta je zpravidla do 24 hodin po odeslání z našeho obchodu. Ve výjimečných případech může nastat prodlení dodací lhůty díky přepravci, většinou z důvodu zásahu vyšší moci (kalamita, nehoda apod.).

 

 • Geis Parcel - 79 Kč
 • Česká Pošta Balík do ruky - 129 Kč
 • Česká Pošta Balík na Poštu - 119 Kč
 • Zásilkovna - 59 Kč

 

Platba a dodání zboží do SR

Zákazníci ze Slovenska mohou nakupovat stejně jako zákazníci z České republiky.

Cena poštovného na Slovensko je 179 Kč formou balíku. Při nákupu v celkové hodnotě nad 4000 Kč je poštovné ZDARMA. Poplatek za dobírku je 40 Kč.Cenu zboží a poštovné zaplatíte při převzetí zásilky dle aktuální kurzu v den odeslání zásilky v EUR. Cena se přepočítá z českých korun dle kurzu ČSOB devizy/nákup v den odeslání zbožíAktuální kurz pro dnešní den

 • Geis Parcel Slovensko - 179 Kč
 • Zásilkovna Slovensko - 149 Kč

Doba dodání je 48 hodin od odeslání z našeho obchodu. Minimální hodnota objednávky na Slovensko je 500 Kč. Objednávky v nižší hodnotě neposíláme.

4. Jak reklamovat

Reklamace doručovacích služeb

Pokud k vám zásilka přijde poškozená, postupujte prosím následovně:
 • Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem. 
 • V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky. 
 • Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. 
V případě problému s dopravcem, pište na adresu info@trekobchod.cz. Do předmětu uveďte "Stížnost na přepravu", popište problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo objednávky. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme Vám další postup. Poškozené zásilky nemohou být vaší starostí a nesmí vám znepříjemňovat nakupování v našem obchodě.

Reklamace vadného zboží

Příjemce zásilky je povinen si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Zasílatel je povinen takový zápis sepsat. 
Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit zasílateli vznik škody bez zbytečného odkladu poté co jí zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky na telefonním čísle 732429611. 
Příjemce je povinen umožnit zasílateli, aby se před sepsáním zápisu o škodě osobně a fyzicky přesvědčil o rozsahu škody. 

K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: kompletní seznam částí výrobku a kopii faktury a reklamační formulář.  Reklamovanou vadu je nutno vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy měl spotřebitel možnost věc si prohlédnout nebo kdy vada vznikla.

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění nepřiměřené povaze vady zboží (na základě písemného posouzení odborníka, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, v případě vady součásti, bude vyměněna tato součást. Pokud není možné dodání nové věci, má spotřebitel nárok v případě uznání reklamace nárok na odstoupení od smlouvy. Jestliže je výměna neúměrná, pak má spotřebitel nárok na bezplatné odstranění vady. 

 

Kupující je povinen reklamované zboží zaslat na adresu: 

TrekObchod
28. října 16
741 01 Nový Jičín


Náklady na dopravu zboží k prodávajícímu hradí kupující.
Po obdržení výše uvedených náležitostí, prodávající zahájí reklamační řízení u zasílatele. Zasílatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. O výsledku reklamace Vás budeme vždy informovat – telefonicky nebo e-mailem.

Záruka vrácení peněz za zboží

Nepoužité zboží je možné podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 vrátit nebo vyměnit ve lhůtě 14 dní od převzetí od dopravní společnosti. Nelze vrátit či vyměnit zboží upravené dle přání spotřebitele a zboží, které je vyňato z obalu a z hygienických důvodů jej nelze vrátit. V případě vrácení zboží Vám budou peníze neprodleně zaslány zpět bankovním převodem. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s ním. E-shop není půjčovna a zneužívat možnost odstoupit se nevyplatí. Pokud tedy bude na vráceném zboží viditelné opotřebení užíváním (odřená čepel, použitá omotávka, použité brankářské vybavení), budeme účtovat částku za uvedení zboží do původního stavu.
Pokud se tak rozhodne, musíte nepoškozené zboží, bez známek užívání (odřená spodní části čepele) nebo opotřebování, v původním obalu (např. nesmí strhnout obal z omotávky) poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku výhradně bankovním převodem.

Peníze vám budou neprodleně zaslány zpět bankovním převodem.
Pokud dodané zboží kupujícímu velikostně nesedí nebo je jiné barvy, může objednatel požadovat výměnu zboží nebo vrácení peněz, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Výměna zboží bude provedena ale jen v případě, že zboží není poškozeno a nebylo užíváno. V případě vrácení zboží Vám budou peníze neprodleně zaslány zpět bankovním převodem. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s ním. E-shop není půjčovna a zneužívat možnost odstoupit se nevyplatí. Pokud tedy bude na vráceném zboží viditelné opotřebení užíváním, budeme účtovat částku za uvedení zboží do původního stavu.
 • Zboží musí být neporušené a nesmí jevit známky užívání, aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
 • Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží. 
 • Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie faktury společně s číslem účtu, kam peníze zaslat. 
 • Vracíme vám pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné. Zásilky dobírkou nebudou přijaty
 • Peníze vracíme pouze převodem na účet.

Vracené zboží zasílejte na adresu:

 
TrekObchod
28. října 16
741 01 Nový Jičín

Zrušení objednávky: 

 • Objednávka lze samozřejmě zrušit i před odesláním zásilky od nás.
 • Objednávka lze zrušit telefonicky nebo emailem.
 

Výměna zboží a reklamace

» Jak postupovat, když mi objednané zboží nebude sedět?
Komunikací se zákazníkem před odesláním zboží se snažíme riziko volby špatné velikosti minimalizovat, přesto nelze vyloučit, že vám daná věc nebude sedět.
Zboží je tedy možné bez udání důvodu vrátit ve lhůtě 14 dní od převzetí od dopravní společnosti. Správnou velikost vám odešleme obratem, případně se domluvíme na alternativě či vrácení peněz.
Při uplatnění výměny zboží je nutné popsat důvod výměny a popsat zboží, o které máte v rámci výměny zájem.    
 » Jak postupovat, pokud chci zboží reklamovat?
Podrobný popis jak postupovat v případě reklamace zboží najdete v sekci Jak reklamovat.

5. Časté dotazy

Osobní odběr

» Lze si zboží osobně vyzvednout?
Ano, veškeré zboží je možné vyzvednout osobně na prodejně v Novém Jičíně.
 » Kdy bude zboží na osobní odběr připraveno k vyzvednutí?
Zboží objednané na osobní odběr je připraveno obvykle do druhého dne od objednávky. Před vyzvednutím prosím vždy vyčkejte na e-mail, že je zboží připraveno. Více informací o osobním odběru.
» Jak poznám, že je zboží na osobní odběr nachystané k vyzvednutí?
Zboží je nachystané k vyzvednutí, jakmile Vám pošleme informační e-mail. Před vyzvednutím tak prosím vždy vyčkejte na naši výzvu, že je zboží opravdu k vyzvednutí připraveno. Více informací o osobním odběru.

Prodejna

» Mohu si nabízené zboží někde fyzicky vyzkoušet a zakoupit?
ANO, na naší prodejně v centru Nového Jičína, na ulici 28.října 16. Pokud zboží nebude na prodejně, lze po telefonické domluvě jakékoliv zboží na prodejnu dopravit (s ohledem na skladové zásoby).
 » Jak mám postupovat, pokud si chci na prodejně vyzkoušet různé velikosti zboží?
Může se stát, že si nejste jistí, která velikost bot Vám padne. V tomto případě vytvořte objednávku, ve které bude zboží různých velikostí (max 2 vel.), zvolte osobní odběr a my Vám zboží na prodejnu nachystáme.
 » Je možné na prodejnách platit kartou?
ANO! Na prodejně lze platit kartou.

Ostatní

» Nedaří se mi objednat zboží přes Internet. Jak mám postupovat?
Díky přísnému nastavení připojení k internetu (obvykle v rámci firemních sítí) se může stát, že se vám nepodaří zboží z našeho obchodu objednat. 
V tomto případě můžete objednávku provést:
 • telefonicky (+420732429611)
 • e-mailem (info@trekobchod.cz)
!! Nezapomeňte prosím uvést všechny údaje potřebné pro úspěšnou expedici (adresa, telefon, e-mail, ...) !!
Kategorie
Nahoru
Profil
Košík